Hornindal GrendeutvalHornindal Grendeutval blei skipa 28. sept. 2020 og i samsvar med kommunale retningslinjer er oppgåva å stimulere til samarbeid og utvikling i grenda, bygge ut kontakta mellom dei folkevalde organa i kommunen og lokalmiljøet i saker som har interesse for grenda, og arbeide for at flest mogleg av sakene kan løysast i fellesskap til beste for grenda.

Følgjande styre vart valt:
-          Ove Rand, leiar
-          Anett Mari Bugjerde, nestleiar
-          Julie Haugen, sekretær
-          Edvin Haugen, medlem
-          Nina Øen, medlem
-          Bjørn Lødemel, medlem.

Kontakt: 

Mobil: 911 49 275
E-post: ove.rand@enivest.net

https://www.facebook.com/HornindalGrendeutval