Nasjonalforeningen Hornindal Demensforeining
Nasjonalforeningen Hornindal Demensforeining er ei pårørandeforeining som har som formål å auke kunnskap om demenssjukdomane, ha temakveldar, ivareta medlemane sine interesser og vere ein pådrivar for å betre tilhøva til dei demenssjuke og deira pårørande i nærmiljøet.

Demensforeininga legg til rette for:
- Tema- og undervisningsmøter
- Sosiale samvær for demenssjuke og pårørande
- Pårørandekurs og samtalegrupper etter ynskje frå medlemane

Møtestad er i hovudsak dagsenteret ved Hornindal omsorgsenter. Program blir annonsert i lokalpressa.

Kontakt
Kirsti Flø             41205289/kirstiflo@hotmail.com

Demensforeininga si heimeside